LOADING...

خرید ضایعات کارتن و کاغذ

سلولز فراوان ترين ماده آلي موجود در طبيعت بوده و ماده اوليه صنايع كاغذ سازي محسوب مي گردد. معموال براي توليد هر تن كاغذ نياز به چندصد تن مواد شيميايي خواهد بود. نوشتن بر روي نوعي از كاغذ از ٠٠٢٢ تا ٠٢٢٢ سال قبل از ميالد آغاز گرديد. ولي پروسه واقعي توليد كاغذ در ابتدا بوسيله چيني ها و در ٥٢٠ سال پس از ميالد اتفاق افتاد. صنايع كاغذ سازي نيز از اواخر قرن چهاردهم ميالدي به اروپا راه پيدا كردند.
مراحل توليد كاغذ را مي توان در دو بخش اصلي توليد خمير و تبديل آن به كاغذ خالصه نمود. توليد خمير كاغذ عمدتا بر مصرف مواد شيميايي استوار است. اين مواد شيميايي به منظور حل كردن لگنين از فيبرهاي سلولزي بكار مي روند. در مجموع فرآيند توليد كاغذ بسيار دشوار و پرهزينه مي باشد و ضايعات حاصل از فرآيند عمدتا به صورت فاضالب و مواد زائد جامد محيط زيست را به خطر مي اندازد. به عبارت ديگر ضایعات کاغذ حاصل از فرآيند توليد و يا مصرف آن مي باشد كه الزم است در خصوص آن فكري انديشيده شود. صنايع بازيافت اصلي ترين بخش را در چرخه بازيافت به خود اختصاص مي دهند. در اين صنايع، كاغذ جمع آوري شده از زباله ها مراحل دسته بندي و تعيين درجه را طي مي كنند.

كاربردهای عمده كاغذ بازیافتی بر حسب نوع آن

مخلوط كردن با خمير كاغذ دست اول بدون انجام مراحل تصفيه:

كاغذهايي را كه بدون جوهر بوده و آلودگي خاصي نيز نداشته باشند شامل مي شوند. به عنوان مثال مي توان به كاغذهای كامپيوتری اشاره نمود.
مخلوط كردن با خمير كاغذ به همراه انجام مراحل تصفيه :شامل كاغذهاي نوشته شده و داراي جوهر و رنگ مي شود كه الزم است قبل از مخلوط كردن آن با خمير كاغذ دست اول، عمليات تصفيه و رنگ و جوهرزدائي از آن انجام شود. نمونه اي از اينگونه كاغذها عبارتند از : انواع مجالت و روزنامه ها ، كتب و دفاتر.
كاغذهايي كه بدون انجام مراحل تصفيه در مصرفي غير از مصرف جهت توليد مجدد كاغذ بكار مي روند .انواع روزنامه ها،كاغذهاي مخلوط و مانند آن را مي توان بدون طي مراحل تصفيه جهت توليد مقواي صنعتي و شانه تخم مرغ و حتي كاغذ ديواري مورد استفاده قرار داد.
البته مصارف ديگری نيز مي توان براي كاغذهای بازيافتی از ضایعات کاغذ از لحاظ گستردگي و متداول بودن حائز اهميت كمتری هستند. مانند استفاده در توليد ديوارهاي گچي و عايق هاي سلولزي، استفاده به عنوان سوخت جهت تأمين انرژي حرارتي و صادرات به كشورهاي ديگر.
در سال ٥191 آمريكا ٠.3 ميليون تن كاغذ بازيافتی خود را كه معادل٠٠ درصد از كل كاغذ بازيافتي آن كشور بود به كشورهاي مكزيك، ژاپن، كره جنوبي، اندونزي، تايلند، هنگ كنگ و چين صادر كرد. بررسي هاي مختلف مشخص ساخته كه براي توليد هر تن كاغذ به طور متوسط نياز به قطع ٥1درخت و براي توليد 91٢ هزار تن مصرف ساالنه كشور نياز به قطع و استحصال بالغ بر ٥٠ميليون درخت مي باشد. همچنين در مقايسه با توليد كاغذ از چوب، در فرآيند بازیافت کاغذ بيش از ٠٢ % از انرژي مورد نياز براي استحصال و تبديل چوب، تا قبل از مرحله پخت صرفه جوئي خواهد شد. هر ٥٠ درخت كه تأمين كننده ماده اوليه حدود يك تن كاغذ مي باشد قادر است حدود ٠1٢ پوند گاز دي اكسيد كربن را از هواي تنفسي جذب نمايد. اگر در هر هكتار جنگل ٠٢٢ درخت وجود داشته باشد.براي تأمين 9٠٢ هزار تن كاغذ از منابع جنگلي نياز به نابودي ٠٠٠٢٢ هكتار جنگل خواهد بود كه با بازیافت کاغذ مي توان از شدت نابودي منابع طبيعي تا حدود زيادی كاست.

حداقل فوايد بازیافت کاغذ عبارتنداز:

هدر نرفتن صنايع سلولزی كشور و جلوگيری از مصرف بي رويه چوب و احياي بهتر فضای سبز تقويت بنيه اقتصادی كشور و جلوگيري از صدور ارز به خارج براي تهيه خمير كاغذ كاهش آلودگي حاصل از تهيه خمير كاغذ از چوب قابل ذكر است كه صنايع توليد كاغذ از كاغذهاي بازيافتي نسبت به كارخانجات استفاده كننده از خمير چوب به ترتيب آلودگي هوا و آب ٤٠ درصد و ٠٠ درصد كمتر خواهند داشت.
مجموعه صنعتی چاپ وبسته بندی نوید عالوه بر توليد کارتن و جعبه ، خریدارانواع ضایعات کاغذ، کارتن مقوا، پوشال ، کاغذ باطله ....به صورت فله ای و پرسی می باشد . درصورت همکاری با این مجموعه با کارشناسان واحد درارتباط باشيد.
صرفه جويي در انرژی
بسط و گسترش فرهنگ زيست محيطي از طريق رعايت عادت پسنديده جلوگيري از اسراف...

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.
لطفا نام سازمان / شرکت خود را وارد کنید.
لطفا شماره همراه خود را وارد کنید.
لطفا استان - شهر خود را وارد کنید.
لطفا آدرس خود را وارد کنید.
لطفا توضیحاتی را در رابطه با درخواست خود وارد کنید.
لطفا وزن ضایعات را وارد کنید.